Jak zamawiający może zabezpieczyć wykonanie kontraktu?

Zlecając duże kontrakty zamawiający ma kilka możliwość zabezpieczenia wykonania wykonania umowy oraz jej prawidłowego wykonania. Jednym z takich zabezpieczeń jest pieniężna kaucja wpłacana przez wykonawcę na rzecz zamawiającego ma ona stanowić gwarancję, że kontrakt zostanie prawidłowo wykonany. W przypadku gdy stosowane jest prawo zamówień publicznych ustawodawca jasno określa warunki, w których zachodzi konieczność wpłaty takiego zabezpieczenia.

 

  • W sytuacji, gdy zamówienie dotyczy usług lub dostawy określonych produktów powyżej dziesięciu milionów euro.
  • W sytuacji, gdy zamówienie opiewa na kwotę powyżej pięciu milionów stu pięćdziesięciu tysięcy euro i dotyczy wykonania robót budowlanych.
  • W sytuacji, gdy umowa dotyczy okresu powyżej czterech lat, bez względu na wysokość zamówienia.

 

We wszystkich tych sytuacjach wykonawca zobowiązany jest do wpłaty kaucji, która w razie niewykonania lub wadliwego wykonania kontraktu pokrywa szkody powstałe u zamawiającego.

 

Wysokość takiego zabezpieczenia obliczana jest procentowo i wynosi od dwóch od dziesięciu procent:

 

  • ceny brutto przedstawionej w ofercie
  • wartości całego zamówienie, jeśli w ofercie podane zostały ceny jednostkowe.

 

Istnieje także możliwość skorzystania z ubezpieczenia udzielanego przez towarzystwa ubezpieczeniowe oraz firmy wyspecjalizowane w udzielaniu takich gwarancji. Wówczas wykonawca wykupuje ubezpieczenie i przedstawia je zamawiającemu. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu ubezpieczenie pokrywa straty zamawiającego. Szerzej o warunkach takiego ubezpieczenia można przeczytać na – gwarancja należytego wykonania umowy (http://gwarancjeprzetargowe.pl/rodzaje-gwarancji.html). Inną formą zabezpieczenia mogą być także gwarancje bankowe, poręczenia bankowe oraz poręczenia organizacji wymienionych w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warto dodać, że to wykonawca wybiera formę zabezpieczenia, a zlecający nie ma prawa ingerować w nią.